All posts in Nieuws voor de Zelfstandige zonder personeel (ZZP), belastingnieuws, stoppen met ondernemer zijn

Als u te weinig winst maakt om de zelfstandigenaftrek volledig te verrekenen, kunt u het overschot reserveren. Maar wat gebeurt hiermee als u uw bedrijf staakt?

Een van de belangrijkste fiscale faciliteiten is de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt €7.280 per jaar. Een belangrijke voorwaarde is dat u minstens 1.225 uren in uw onderneming werkzaam bent.

Te weinig winst?

Door de zelfstandigenaftrek kan de winst niet verder dalen dan tot nihil. Dit geldt niet voor starters, dus bij hen kan de zelfstandigenaftrek wel in een verlies resulteren.

Tip: Als u te weinig winst maakt om de zelfstandigenaftrek volledig te kunnen verrekenen, mag u het overschot in de erop volgende negen jaar verrekenen. U moet in het jaar waarin u het overschot verrekent wel weer voldoende uren werkzaam zijn in uw bedrijf.

Let op! Deze laatste eis geldt niet als u als gevolg van overlijden te weinig uren maakt. Dan mag het overschot ook verrekend worden als u daardoor te weinig uren maakte.

Wat te doen bij bedrijfsbeëindiging?

Stopt u met uw bedrijf, dan realiseert u wellicht stakingswinst. Ook op deze winst kunt u nog niet verrekende zelfstandigenaftrek in mindering brengen. Maar let op, want u moet in het jaar van staken wel ten minste1.225 uur in uw bedrijf werken. De rechter heeft dit onlangs bevestigd.

Tip:Plan uw stakingsmoment daarom zorgvuldig als u nog niet verrekende zelfstandigenaftrek heeft. (Voor zover dit natuurlijk mogelijk is)

Voorbeeld: u heeft de laatste drie jaren verlies geleden, waardoor u ook de zelfstandigenaftrek niet kon realiseren. U besluit daarom te staken. U maakt bij verkoop van uw bedrijfspand €40.000 boekwinst. U werkt 2.000 uur per jaar in uw onderneming.

Staakt u uw bedrijf op 31 december, dan kunt u de zelfstandigenaftrek in het stakingsjaar (€7.280) plus de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (3 x €7.280), in totaal €29.120, met de boekwinst verrekenen. Staakt u op 1 juli en heeft u dan slechts 1.000 uur in uw bedrijf gewerkt, dan kunt u helemaal niets verrekenen.

(Bron HLB)

Staakt u (een deel van) uw onderneming, dan kunt u binnen de wettelijke maxima de stakingswinst geheel of gedeeltelijk onbelast omzetten in een lijfrente (stakingslijfrente). Bent u in 2013 gestopt met uw onderneming en wilt u gebruik maken van de extra lijfrentepremieaftrek bij staking, zorg er dan voor dat u de premie vóór 1 juli 2014 heeft betaald.

Aftrekbare lijfrentepremies
Normaal gesproken zijn premies voor lijfrenten alleen aftrekbaar in het jaar van betaling. Wilt u dus een lijfrentepremie in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013 in aftrek brengen, dan moet u deze premie ook in 2013 hebben betaald. Uiteraard is premieaftrek alleen mogelijk als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen heeft opgebouwd. De maximale hoogte van de aftrek wordt bepaald aan de hand van de zogeheten jaarruimte en/of reserveringsruimte.

Stakingslijfrente
Voor een lijfrentepremie met betrekking tot de staking van uw onderneming geldt een afwijkende regeling. Staakt u als ondernemer uw onderneming in 2013 en zet u de stakingwinst om in een lijfrente, dan is de premie voor deze stakingslijfrente aftrekbaar mits u deze in de eerste zes maanden van 2014 betaalt. Datzelfde geldt voor de omzetting van de oudedagsreserve in een lijfrente. De hoogte van de extra lijfrentepremieaftrek (stakingslijfrente) is afhankelijk van uw leeftijd en van de situatie bij staking.

Tip:
Om gebruik te kunnen maken van de extra lijfrentepremieaftrek bij staking is tijdige betaling (vóór 1 juli 2014) noodzakelijk. Wanneer uw onderneming overgaat van een eenmanszaak naar een bv, kunt u de lijfrente ook onderbrengen bij de voortzettende onderneming. U kunt dan een lijfrente bedingen bij uw bv in plaats van bij een bank of verzekeraar.

(Bron: WEA)

Vorig jaar zomer besliste de rechtbank in Breda dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Inmiddels buigt de Hoge Raad zich over die uitspraak. De beslissing van de Hoge Raad kan grote gevolgen hebben voor bedrijfsopvolgingen. Ondernemers met lopende bedrijfsoverdrachten doen er daarom verstandig aan deze zo spoedig mogelijk af te wikkelen. Dat zegt Alfa Accountants en Adviseurs.

In de Successiewet, die de belastingheffing over schenkingen en erfenissen regelt, is de zogenoemde bedrijfsopvolgingsregeling opgenomen. Een groot deel van een door schenking of vererving verkregen onderneming is daardoor vrijgesteld van belastingheffing. Tot ongeveer één miljoen euro is het ondernemingsvermogen volledig vrijgesteld. Daarboven is 83% van het vermogen vrijgesteld.

In de zomer van 2012 besliste de rechtbank in Breda dat deze regeling discriminerend is. De voorwaarden zouden namelijk niet streng genoeg zijn. Daardoor hebben veel ondernemers recht op de vrijstelling, terwijl zij die helemaal niet nodig hebben. De rechter besliste daarom dat óók particulieren de vrijstelling mogen gebruiken.

Andere oplossing

De belastinginspecteur liet het daar niet bij zitten en is naar de Hoge Raad gestapt. Eind september concludeert de Advocaat-Generaal (een adviseur van de Hoge Raad) dat de regeling inderdaad discriminerend is. Hij stelt echter een andere oplossing voor dan de rechtbank.

Volgens de Advocaat-Generaal is een vrijstelling van 75% namelijk wél toegestaan. Particulieren hebben daarom volgens hem alleen recht op de vrijstelling voor zover de bedrijfsopvolgingsregeling ruimer is. Dat komt erop neer dat voor particuliere schenkingen en erfenissen een vrijstelling van 25% geldt tot ongeveer één miljoen euro, en daarboven een vrijstelling van 8%.

Forse tegenvaller schatkist

Het wachten is nu op een beslissing van de Hoge Raad. Als de Raad zich aansluit bij het standpunt van de rechtbank of het standpunt van de Advocaat-Generaal, leidt dat tot een forse tegenvaller voor de Nederlandse schatkist. In dat geval zal de wetgever naar verwachting ingrijpen om de bedrijfsopvolgingsregeling zo snel mogelijk in te perken.

Of het inderdaad zover komt is zeer de vraag. De kans bestaat immers ook dat de Hoge Raad beide standpunten verwerpt, zodat de vrijstelling ongewijzigd blijft bestaan.

Daarom adviseert Alfa ondernemers die voor een bedrijfsoverdracht een beroep willen doen op de regeling, hun bedrijfsopvolging op korte termijn af te ronden. Op die manier kan de ondernemer een eventuele wijziging van de vrijstelling nog vóór zijn. Overigens blijft een zorgvuldige uitvoering van de overdracht uiteraard belangrijk.

(Bron: Pleinplus)

Als een ondernemer zijn onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak, vof of maatschap zal eens een moment komen waarop hij hiermee stopt. Bijvoorbeeld omdat hij door ouderdom niet meer fysiek in staat is de onderneming zelf voort te zetten. In bepaalde gevallen van stoppen is fiscale doorschuiving mogelijk, maar soms komt het tot een fiscale staking.

Stakingswinst

Als een ondernemer ophoudt winst uit onderneming te genieten (staking), zal hij de stakingswinst van zijn onderneming moeten bepalen. De stakingswinst bestaat uit het totaal van:

 • de aanwezige stille reserves;
 • de aanwezige goodwill;
 • de nog aanwezige fiscale reserves; en
 • (eventueel) de desinvesteringsbijtellingen die de ondernemer moet toepassen vanwege de staking van zijn onderneming.

De ondernemer moet de stakingswinst in beginsel toerekenen aan het jaar waarin hij zijn onderneming feitelijk heeft gestaakt. Overigens is het in bepaalde omstandigheden mogelijk de onderneming door te schuiven.

 

Vermogensetikettering

Omdat de stille reserves in bedrijfsmiddelen tot de stakingswinst behoren, moet de ondernemer bij zijn keuze in vermogensetikettering goed nagaan of hij een bepaald vermogensbestanddeel echt wil toerekenen aan zijn ondernemingsvermogen. Het is namelijk niet zo gemakkelijk om op deze keuze terug te komen. Zo stelde een ondernemer die een niet-juridisch gesplitst pand had toegerekend aan zijn ondernemingsvermogen na de staking dat de bovenverdieping altijd tot het privévermogen had moeten behoren. Deze bovenverdieping stond echter vanaf de aankoop leeg en was daardoor geen verplicht privévermogen. De stille reserve in deze verdieping behoort dan ook tot de stakingswinst, aldus Rechtbank Den Haag.

 

Stakingsaftrek

Als de ondernemer zijn gehele onderneming staakt, mag hij de zogeheten stakingsaftrek aftrekken van zijn stakingswinst. Als de ondernemer de gestaakte onderneming heeft verkregen via een doorschuiving bij ontbinding van een huwelijksgemeenschap, geldt een aanvullende voorwaarde. De ondernemer mag in dat geval alleen de stakingsaftrek toepassen als hij de doorgeschoven onderneming minstens drie jaar heeft voortgezet. De stakingsaftrek is nooit meer dan de stakingswinst en bovendien gemaximeerd op € 3.630 (bedrag 2013). Bovendien moet de ondernemer de stakingsaftrek verminderen met eventuele bedragen aan stakingsaftrek die hij eerder heeft toegepast.

 

Stakingslijfrente

De ondernemer kan de belastingheffing over (een deel van) zijn stakingswinst uitstellen door een premie voor een lijfrentepolis te storten bij een verzekeraar. Tegenover de stakingswinst komt dan een lijfrenteaftrek te staan. Het maximaal in aftrek te brengen bedrag bedraagt in 2013:

 • € 443.059 als de ondernemer 60 jaar en een maand of ouder is, voor minstens 45% arbeidsongeschikt is of als de stakingswinst is ontstaan door zijn overlijden;
 • € 221.537 als de ondernemer 50 jaar en een maand of ouder is of als de lijfrente-uitkeringen direct ingaan;
 • € 110.774 in de overige gevallen.

De maximumbedragen moeten nog worden verminderd met:

 • de waarde van de pensioenaanspraken op moment van de staking;
 • het bedrag van de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar;
 • de bedragen die op basis van de basisruimte, jaarruimte en inhaalruimte zijn afgetrokken in de voorafgaande kalenderjaren;
 • het bedrag aan premies dat in eerdere kalenderjaren is afgetrokken bij de omzetting van oudedagsreserve in een stamrecht;
 • de bedragen die al eerder zijn afgetrokken bij een omzetting van stakingswinst in een lijfrente.

De lijfrenteaftrek bij omzetting van stakingswinst in lijfrente mag nooit meer bedragen dan de gerealiseerde stakingswinst.

 

Vrijval oudedagsreserve

Bij de staking van een onderneming valt in beginsel ook de oudedagsreserve vrij. De ondernemer heeft dan naast de mogelijkheid van een stakingslijfrente ook de mogelijkheid om voor de oudedagsreserve een lijfrente te bedingen. In het jaar van staking kan de ondernemer nog een extra bedrag doteren aan de oudedagsreserve. Voorwaarde is dat de ondernemer voor de oudedagsreserve een lijfrente bedingt. Deze goedkeuring is opgenomen in een besluit van de staatssecretaris van Financiën.

(Bron: Taxence)

Als u met uw bedrijf stopt of het overdraagt, moet u normaal gesproken met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als u gebruikmaakt van de doorschuifregeling, dan hoeft dit niet.

Geen belasting over stakingswinst
Continuïteit onderneming
Voorwaarden
Goedkeuring fiscus
Koper verder met oude boekwaarden
Onroerend goed en reserves
Niet direct doorverkopen
Delen van de onderneming
Niet geruisloos doorschuiven
Handige artikelen

Geen belasting over stakingswinst
Met de doorschuifregeling kunt u uw onderneming – mits het geen BV is – geruisloos overdragen aan uw opvolger. U hoeft dan niet met de Belastingdienst af te rekenen over de stakingswinst, ofwel het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de uiteindelijke overnamesom.

Ook de stille en fiscale reserves en de goodwill maken deel uit van de stakingswinst. Normaal gesproken wordt de stakingswinst opgeteld bij uw inkomen in het jaar van de overdracht en zou u er, exclusief vrijstelling, tot maximaal 52% inkomstenbelasting over moeten betalen.

Continuïteit onderneming
De doorschuifregeling is in het leven geroepen om de continuïteit van ondernemingen te bevorderen. Een tussentijdse afrekening zou de groei van een onderneming belemmeren, doordat het een zwaar beslag legt op de financiën.

Voorwaarden
U kunt uw bedrijf geruisloos doorschuiven naar een mededirecteur of werknemer die minimaal 36 maanden bij u in dienst is. Eventueel onbetaald verlof of zwangerschapsverlof worden hierbij meegeteld, aangezien er ook dan sprake is van een dienstverband.

De periode van 36 maanden kan worden verkort als de overdragende partij ten minste 1 jaar voor 45% of meer arbeidsongeschikt is, failliet is, surseance van betaling heeft aangevraagd, of overlijdt en de onderneming spoedig daarna wordt overgedragen.

Goedkeuring fiscus
De Belastingdienst moet de geruisloze overdracht goedkeuren. De overdragende en opvolgende ondernemer moeten daartoe op hun aangifteformulier een verzoek indienen bij de inspecteur die de aanslag van de verkoper regelt.

Koper verder met oude boekwaarden
De kopende partij moet de onderneming voortzetten met de oude boekwaarden van de bezittingen en schulden. Tegenover deze boekwaarde komt een hogere schuld aan de overdrager op de balans, waardoor het ondernemingsvermogen van de overnemer niet zelden negatief zal worden. Dit heeft weer gevolgen voor het opbouwen van een oudedagsreserve, aangezien daarvoor een positief vermogen vereist is.

Onroerend goed en reserves
Overigens moet de overnemer ook 6% overdrachtsbelasting betalen over de onroerende goederen die onderdeel uitmaken van het bedrijf. Bovendien kan hij voor de aangegane verplichtingen geen aanspraak meer maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Verder kan de oudedagsreserve alleen aan de fiscale partner worden overgedragen. Ook de terugkeerreserve valt buiten de geruisloze doorschuiving. Hierover moet worden afgerekend met de fiscus.

Niet direct doorverkopen
De onderneming mag – om speculatie met bijvoorbeeld het bedrijfspand te voorkomen – niet direct worden doorverkocht na het doorschuiven. Verder heeft de opvolger geen recht op de stakingsvrijstelling als hij binnen drie jaar na de geruisloze overdracht de onderneming staakt.

Delen van de onderneming
De doorschuifregeling is in principe bedoeld voor een geruisloze overdracht van de gehele onderneming. In uitzonderingsgevallen kan hij ook worden toegepast op de delen van de onderneming die niet meer in het bedrijfsproces betrokken zijn.

Niet geruisloos doorschuiven
Het is niet altijd verstandig om gebruik te maken van de doorschuifregeling. Heeft u bijvoorbeeld nog een verlies te verrekenen, dan kan het voordeliger uitpakken om wel af te rekenen over de stakingswinst. Bovendien heeft u recht op stakingsaftrek én kunt u bij een verzekeraar een aftrekbare koopsom ter grootte van de fiscale oudedagsreserve (FOR) voor een lijfrente afstorten. Daarnaast mag u voor de rest van de stakingswinst, afhankelijk van uw leeftijd, een aftrekbare koopsom lijfrente afstorten.

(Bron: De Zaak)