Maand: december 2010

Accounting principes

Als een accountant de boekhouding gaat controleren, moet hij een paar dingen niet vergeten. Daarom heeft hij, mede door wettelijke bepalingen een paar principes waar hij zich aan moet houden. Soms zijn er echter twee of meerdere principes in het geding. Dan weegt over het algemeen het voorzichtigheidsprincipe het zwaarst. Er zijn 6 principes te […]

Hoe komt een norm tot stand?

Een bedrijf, organisatie of individu kan aangeven dat er behoefte is aan een bepaalde norm. Het normalisatie-instituut gaat vervolgens na of er voldoende partijen in de norm zijn geïnteresseerd, en hoe het normalisatiewerk kan worden betaald. Conceptversies Als tot normontwikkeling is besloten, wordt het onderwerp toegewezen aan een normcommissie. Daarin zijn zoveel mogelijk partijen vertegenwoordigd, […]

Fraude: Het banksaldo aangevuld…

Een onderneming maakt bij het verrichten van betalingen gebruik van electronic banking. Het betaalproces is als volgt ingericht. Een medewerker van de administratie stelt vanuit de crediteurenadministratie een zogenaamde ‘betaaladvieslijst’ op. De medewerker geeft dit overzicht aan de directeur, inclusief de onderliggende facturen. De directeur controleert het overzicht met de onder liggende bescheiden en keurt […]

Wijziging naam SenterNovem

SenterNovem de subsidieverstrekker van de overheid veranderd haar naam in Agentschap NL(www.agentschapnl.nl voorjaar 2010) Subsidie Zon-PV 2010 (zonnepanelen): U kunt in 2010 subsidieaanvragen indienen voor twee subcategorieën fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon-PV): Zon-PV klein: groter of gelijk aan 1,0 kWp en kleiner of gelijk aan 15 kWp [≥ 1,0 kWp – ≤ 15 kWp]. Zon-PV groot: groter […]

Wat zit er in een personeelsdossier?

Identiteitsbewijs (let op dat uw bij bepaalde indentiteitsbewijzen ook de achterzijde kopieert indien daar een handtekening op staat.) Let op dat het identiteitsbewijs geldig is bij in diensttreding. Naam en voorletters werknemer. Geboortedatum werknemer. Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer. Adres. Postcode en woonplaats. Woonland en regio als de werknemer niet in Nederland woont. Arbeidscontract. Loonbelastingverklaring getekend […]