Maand: november 2014

Opname uit stamrecht-bv leidt tot afkoop stamrecht

De Hoge Raad oordeelt dat de aanspraak op periodieke uitkeringen van X gedeeltelijk is afgekocht. De volledige waarde van die aanspraak moet volgens de Hoge Raad dan tot het loon van X worden gerekend. Belanghebbende, X, is werkzaam voor B bv. In 2002 wordt de arbeidsovereenkomst met B bv beëindigd en ontvangt hij een ontslagvergoeding […]

Doorbraak: bank mag niet zomaar lening opzeggen!

  Een bank mag niet zomaar een lening opzeggen vanwege de verschuldigde boeterente, zo heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld. Dat is belangrijk nieuws voor ondernemers, want de bank moet dus ook rekening houden met de belangen van de klant. Banken denken dat ze alles mogen. In de algemene bankvoorwaarden staan ze zichzelf zo ongeveer […]

Forse vrijvalwinst op schuld aan moeder bij aangaan f.e. voor VPB

De Hoge Raad oordeelt dat de lening niet feitelijk functioneert als eigen vermogen. De vrijval leidt dan tot het in aanmerking nemen van belastbare winst. Het gelijk is aan de inspecteur. F bv koopt op 10 juni 1998 van E bv de aandelen in belanghebbende, X bv, voor € 0,45. F bv koopt tevens een […]

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 voor de schenking voor de eigen woning onder voorwaarden ook kan worden toegepast op het deel van de schenking dat in 2015 wordt gebruikt voor een eigen woning in aanbouw. Besluit Staatssecretaris van Financiën, 5 november 2014, BLKB2014/1865M, Stcrt. 2014, […]

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2015

Vanaf 2015 kunt u als u in het buitenland woont niet meer kiezen, de keuzeregeling vervalt. U voldoet voor de aangifte inkomstenbelasting aan de voorwaarden van de belastingdienst voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2015 of u voldoet er niet aan. Wie vanaf 2015 niet voldoet aan de eisen en voorwaarden, deelt ook niet meer mee […]

Handelen voor de bv in oprichting

Met het oprichten van een bv kan enige tijd gepaard gaan. Toch zal het vaak nodig zijn om alvast transacties aan te gaan. In beginsel zal de Belastingdienst de resultaten uit de voor-voorperiode en de voorperiode toerekenen aan de bv. Als de oprichters handelingen voor de bv in oprichting verrichten tijdens deze periode, zal de […]

A-G EU-Hof: maatregel van 150 km-grens in 30%-regeling evenredig?

A-G Kokott van het EU-Hof van Justitie heeft een conclusie uitgebracht over de in de 30%-regeling opgenomen 150 km-grens naar aanleiding van prejudiciële vragen hierover van de Hoge Raad in een proefprocedure van de heer Sopora. De A-G vindt dat het 150 km-criterium het vrije verkeer van werknemers belemmert, omdat indirect een onderscheid wordt gemaakt […]

Gerichte vrijstelling producten eigen bedrijf

Geeft u uw werknemers een korting op producten uit uw eigen bedrijf, dan geldt daar vanaf 1 januari 2015 een gerichte vrijstelling voor in de werkkostenregeling. Als u er zeker van wilt zijn dat de korting of vergoeding die u geeft aan uw werknemers voor de aankoop van producten uit uw eigen bedrijf onder de […]

Alleen examens afnemen is niet btw-vrijgesteld

Enkel het afnemen van examens valt niet onder de btw-vrijstelling voor het verstrekken van onderwijs. Er is immers geen sprake van kennisoverdracht, maar alleen van toetsing van kennis, zo oordeelde Rechtbank Gelderland. Het ging om de fiscale eenheid ‘kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven’. Dit kenniscentrum nam examens af voor beroepsopleidingen in de sectoren economie, administratie en beveiliging. […]

Geen nieuw feit nodig in geval van bewust onjuiste aangifte

Als de belastingadviseur in eerste instantie bewust een duidelijk onjuiste aangifte indient en daarna een juiste aangifte, heeft de inspecteur geen nieuw feit nodig om te kunnen navorderen. Er is dan namelijk sprake van kwade trouw. De fiscus heeft dan ook de mogelijkheid om de verliesbeschikking te herzien. Een steakhouse-houder had de ib-aangifte over 2004 […]