All posts in Kennisbank voor de eenmanszaak of vof, administratie, bank

De hypotheekrentes in Nederland gaan de laatste tijd hard omlaag. Volgens De Hypotheekshop verlaagden grote spelers als ING en ABN AMRO de rentes recent al vier keer, Rabobank drie keer, en SNS en Aegon twee keer.

Vooral voor de lange rentevaste periode is sprake van stevige dalingen. Bij dertig jaar vast met NHG is de gemiddelde hypotheekrente in de laatste vier weken met 0,25 procent teruglopen tot 2,6 procent, aldus de hypotheekadviseur.

De hypotheekrentes liggen al lang erg laag, net als de spaarrentes. Dat banken nu de rentes nog verder verlagen, hangt samen met het beleid bij de Europese Centrale Bank (ECB). Die hintte er onlangs op dat zijn rentetarieven, waarop andere rentes zijn gebaseerd, in september mogelijk verder omlaag gaan. De ECB zou met zo’n rentestap de afzwakkende economische groei kunnen aanjagen.

Aan de lage hypotheekrente lijkt voorlopig nog geen einde te komen, denkt De Hypotheekshop. “Door de aanhoudende internationale onrust, stimuleringsmaatregelen van de ECB en Federal Reserve op de rol, en de start van het naseizoen in aantocht lijkt de daling van de hypotheekrente voorlopig nog wel aan te gaan houden.”

Bron: De hypotheekadviseur

Dashboards maak je tegenwoordig steeds gemakkelijker. Met name door technologische ontwikkelingen op het gebied van datamanagement en -visualisatie. Daar hangt een keerzijde aan: we zien een wildgroei aan dashboardproductie. En hoe zorgt u ervoor dat al die dashboards ook echt gebruikt worden? Wij geven u zeven tips om uw dashboards gebruiksvriendelijk te maken!

1. Start met heldere strategie en doelstellingen
Vaak is data in voldoende mate in een organisatie beschikbaar of zijn er meer dan voldoende rapportages beschikbaar. Maar zonder heldere strategie en doelstelling is het lastig bepalen welke resultaten je daaraan moet koppelen en hoe je bijstuurt. Denk daarom eerst na over de juiste focus en vervolgens hoe u moet sturen op zaken die echt belangrijk zijn.

2. Houd grafische weergaven simpel 
Realiseer u dat de meeste mensen het lastig vinden om dashboards te lezen. In de praktijk zien we dat dashboards vaak zeer kleurrijk zijn en bol staan van de meest aantrekkelijke visuele weergaves. Deze dashboards zijn uiteindelijk vaak lastig leesbaar. Tijdens onze trainingen behandelen we verschillende richtlijnen (do’s en don’ts) voor het effectiever maken van dashboards. Hierin behandelen we bijvoorbeeld gebruik van kleuren, grafieken, accentueringen, vorm, legenda en toelichting.

3. Toon actiegerichte resultaten
Niet de dashboards, maar de acties leiden tot succes en resultaat. Wat in de eerste plaats vaak ontbreekt bij grafieken is een target (einddoelstelling) en een planlijn (doel per tijdseenheid). Een staafdiagram of lijngrafiek zegt vaak niets als er geen norm en context aan wordt gegeven.
In de tweede plaats worden doelstellingen vaak niet vertaald naar concrete acties. Het loont per KPI concreet te bepalen “wie doet wat en wanneer”. Prestatie-overleggen eindigen dan niet langer zonder concrete acties en verantwoordelijkheden.

4. Vul aan met toelichtingen en conclusies
Naast de juiste vormen en kleurstellingen van grafieken binnen dashboards, zijn correcte legenda’s, toelichtingen en eventueel conclusies essentieel. Te vaak zien we in de praktijk geen of onvoldoende toelichting, waardoor dashboards verzanden in de la of mailbox. Dashboards moeten juist de basis vormen voor een dialoog en leiden tot vervolgacties.

5. Benoem verantwoordelijken
Dashboards bestaan vaak uit verschillende meetindicatoren, zogenaamde KPI’s of kritische prestatie indicatoren. De vraag is echter wie verantwoordelijk is voor het resultaat van een specifieke KPI. Als iedereen verantwoordelijk is voor alles, dan zal uiteindelijk niemand zich echt verantwoordelijk voelen. Belangrijk is dus dat per KPI een verantwoordelijke wordt benoemd, die acties definieert, analyses laat uitvoeren en toelichting geeft over de voortgang in het realiseren van de doelstelling van de betreffende KPI.

6. Focus op relevantie 

Belangrijk is dat data betrouwbaar is en dat beslissingen worden genomen op basis van correcte data. Echter, in de praktijk zien we vaak dat het issue rondom betrouwbaarheid bewust of onbewust afleidt van het inzicht dat de prestatie-meting weergeeft. Vaak kunnen we aan de trendcijfers zien dat we achterlopen op target. Dan is het niet langer de vraag of de cijfers betrouwbaar zijn, maar: welke acties gaan we ondernemen om bij te sturen?

7. Behoud snelheid bij de opbouw
Vaak wordt er teveel tijd door een beperkt aantal mensen besteed aan het ontwerp van een dashboard, terwijl het belangrijker is om gewoon te starten met bijsturen en verbeteren. Wij pleiten ervoor om te starten met slechts een paar, eenvoudig te meten KPI’s. Start hierna zo snel mogelijk de cyclus van meten, analyse, acties uitvoeren en weer meten. De rapportage zelf is geen doel, het is slechts een middel om gedragsverandering en verbetering door te voeren.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Een nieuw jaar is begonnen, wat betekent dat u een deel van uw administratie weer kunt vernietigen. Een mooi moment dus voor een administratieve schoonmaak. Maar hoe lang moet u uw administratie bewaren? Dit hangt af van een aantal zaken. Wij zetten de regels voor u uiteen.

Bewaarplicht administratie 7 jaar

Als ondernemer bent u verplicht om uw administratie minstens zeven jaar te bewaren. Dat betekent concreet dat bijvoorbeeld facturen uit 2011 en eerder de papiervernietiger in mogen. Maar let op, sommige zaken moet u langer bewaren.

Bewaarplicht administratie 10 jaar

Voor zover uw administratie betrekking heeft op onroerende goederen, bent u verplicht om deze minstens tien jaar lang te bewaren. Dit heeft onder meer te maken met de herzieningstermijn voor onroerend goed voor de btw, die tien jaar bedraagt.

Bewaarplicht geldt ook digitaal

Het maakt voor de bewaartermijn niet uit of u uw administratie digitaal bijhoudt, in een papieren variant of beide. Alles moet zeven of tien jaar worden bewaard. Daarnaast is bepaald dat één en ander binnen een redelijke termijn te controleren moet zijn. Zorg er daarom voor dat u uw digitale bestanden overzet naar actuele software.

Wat behoort tot uw administratie

Wat tot een administratie behoort, is niet wettelijk omschreven. Wel dat u verplicht bent alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren die van belang kúnnen zijn voor uw belastingheffing. Dit is een breed begrip. Ook een agenda en contracten zijn voorbeelden die tot de administratie behoren.

Ook ten aanzien van derden

Ook alle administratie die van belang kan zijn voor de heffing van belasting van derden, moet u bewaren. Zo kan de fiscus aan de hand van uw verkoopfacturen bijvoorbeeld nagaan wat de inkoop van uw afnemers moet zijn geweest.

Sancties

De inspecteur kan eisen dat u bij een controle de gevraagde gegevens uit uw administratie overlegt. U moet ook toestaan dat hiervan kopieën gemaakt worden. Is de administratie niet in uw bezit, dan kan de inspecteur inzage eisen via een informatiebeschikking. Kunt u de gevraagde gegevens niet ophoesten? Dan kan de inspecteur een aanslag opleggen en daarbij de bewijslast omdraaien.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over de bewaarplicht voor uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op.. Wij helpen u graag verder!

h

Welk deel van de liquide middelen behoort toe aan de zaak en welk deel is privé? Dat is belangrijk voor de vraag of er meer liquiditeiten op de bankrekening staan dan voor de onderneming noodzakelijk is. Want dat deel – ‘duurzaam overtollige liquide middelen’ – dient u in box 3 aan te geven.

Voor een IB-ondernemer geldt dat hij op grond van de regels voor de zogeheten vermogensetikettering moet bepalen welke activa en passiva er op de balans van de onderneming thuishoren. Die regels zijn ook van toepassing op het saldo van de liquide middelen dat op de zakelijke bankrekening staat. Voor zover er meer liquiditeiten op de bankrekening staan dan voor de onderneming noodzakelijk is (de duurzaam overtollige liquide middelen), moet dat deel in box 3 worden opgenomen. Daarover is dan vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Tip: Vanuit fiscaal oogpunt is het aantrekkelijk om zoveel mogelijk vermogen als zakelijk te etiketteren als er geen of een laag rendement op wordt behaald.

Hoeveel vermogen is er binnen de onderneming nodig?

Uiteindelijk is het aan de ondernemer om binnen de grenzen der redelijkheid te bepalen welk deel van de liquide middelen zakelijk zijn. Bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting heeft de ondernemer onderbouwd welk deel van het saldo liquide middelen als zakelijk kan worden aangemerkt. Dat is vooral van belang in de gevallen dat het saldo omvangrijk is en daarbij de vraag opkomt of het allemaal nodig is binnen de onderneming. Te denken valt aan het sparen voor bepaalde bedrijfsdoelen, zoals expansie, investeringen en/of overnames van andere bedrijven. Als dergelijke plannen goed onderbouwd zijn, dan kan gesteld worden dat de liquide middelen voldoende bedrijfsgebonden zijn en dus niet duurzaam overtollig.

Wat heeft de rechter beslist?

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over de vraag welk deel van de liquide middelen tot het ondernemingsvermogen behoren. Belanghebbende is advocaat en met een andere advocaat mede-eigenaar van een advocatenpraktijk. Bij de ingediende aangifte inkomstenbelasting 2013 was het saldo liquide middelen op de ondernemingsbalans van € 388.988. De inspecteur vond een saldo van € 50.000 aan liquide middelen voldoende en corrigeerde de aangifte voor het verschil. In hoger beroep oordeelde het hof dat belanghebbende de grenzen van de redelijkheid niet had overschreden door een ruimere buffer in acht te nemen. De hoogte van het saldo van de liquide middelen stond daarmee niet ter discussie.

Overwegingen belanghebbende

Overwegingen van belanghebbende om een hoog saldo liquide middelen als buffer aan te houden zijn tweeërlei. Er sprake is van een door twee advocaten gedreven advocatenpraktijk en er bestaat onzekerheid over het vertrek van de mede-eigenaar. Daarnaast speelt ook de grote mate van afhankelijkheid van de gefinancierde rechtsbijstand, die door bezuinigingen onder druk staat, mee. In latere jaren heeft er zich een omzetdaling voorgedaan.

Tip In het geval dat een omvangrijk saldo liquide middelen als zakelijk is geëtiketteerd, is een goede onderbouwing van belang.

(Bron: SRA)

Speelt u met de gedachte of het tegenwoordig nog wel zin heeft om te sparen? En bent u op zoek naar andere mogelijkheden om uw geld te laten groeien? Dan is dit wellicht het juiste moment om te beginnen met beleggen. Om u daarbij op weg te helpen gaan we hieronder dieper in op een aantal veelvoorkomende vragen.

Wat is beleggen eigenlijk precies?

Sparen of beleggen? Een bekende vraag die steeds vaker voorbij komt in de media en misschien ook in uw eigen omgeving. Goed, sparen kennen we wel. Maar wat is beleggen precies? Beleggen betekent dat u uw geld investeert in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of vastgoed om daarmee in de toekomst een financieel voordeel te behalen. Zo kunt u beleggen om uw pensioen aan te vullen, de studie van uw kind betalen, noem het maar op.

Wilt u grote of kleine bedragen beleggen?

Een bekend misverstand is dat je veel geld moet hebben om te kunnen starten met beleggen. Dat is in werkelijkheid niet het geval. Zo kunt u al starten vanaf een eenmalige inleg van € 1.000,- maar ook al met een periodieke inleg vanaf € 50,- per maand. Meer beleggen kan natuurlijk altijd.

Kunt u het bedrag voor langere tijd missen?

Een belangrijke vraag die u uzelf moet stellen. In tegenstelling tot spaargeld levert beleggen over het algemeen meer op als u het geld voor langere tijd belegt. Dus als u bijvoorbeeld verwacht binnenkort een grote uitgave te moeten doen, zet dat bedrag dan op uw spaarrekening. Het is bovendien verstandig om een financiële buffer op uw spaarrekening aan te houden voor onverwachte uitgaven.

Dus heeft u al een goede financiële buffer en op korte termijn geen grote uitgaven op de planning? Dan kunt u overwegen om te beginnen met beleggen.

Bent u bereid om risico te lopen?

Beleggen is nooit zonder risico. En rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige rendementen. Een vaak gehanteerde stelregel is dat beleggingen waarvan een hoger rendement verwacht wordt, een hoger risico met zich meebrengen. Uw beleggingen kunnen tussentijds in waarde dalen. Daar moet u tegen kunnen, anders is beginnen met beleggen wellicht niets voor u. Gelukkig heeft u zelf ook invloed op het risico dat u loopt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw beleggingen spreiden en is de ene vorm van beleggen risicovoller dan de andere.

Wilt u zelf beleggen of uw geld laten beleggen?

Als u gaat starten met beleggen is het daarom goed om te kijken welke vorm het beste bij u past. Wilt u experts voor u laten beleggen of wilt u het zelf gaan doen? De meeste mensen zijn zelf geen beleggingsexpert of hebben geen tijd om de beurzen te volgen. Hierdoor lopen ze meer risico als ze zelf gaan beleggen.

Wilt u zelf gaan beleggen? Zorg er dan voor dat u:

  • Een inschatting maakt van uw beleggingsrisico;
  • Continu op de hoogte bent van het financiële nieuws;
  • Kennis opbouwt over beleggingsproducten en beleggingsterminologie;
  • Rationeel en rustig blijft handelen.

Klinkt dit als een ingewikkeld en uitdagend proces? En wilt u toch uw geld beleggen, maar heeft u te weinig kennis of te weinig tijd om dit zelf te doen? Dan kunt u bij Nationale-Nederlanden kiezen voor Beheerd Beleggen. Onze experts nemen u dan het werk uit handen. Zij houden de economische ontwikkelingen en wereldwijde beurzen dagelijks nauwlettend voor u in de gaten en ondernemen actie als dat nodig is.

(Bron: NN)

Eén op de vier ondernemers overweegt om te investeren en daarvoor extra financiering aan te vragen. Misschien bent u zo’n ondernemer. De investering begint met een financieringsaanvraag. U heeft maar één kans om uw aanvraag in te dienen. Het is daarom cruciaal dat u uw aanvraag goed presenteert. Het draait hierbij om de ondernemer, onderneming en aanvraag.

 

Ondernemer

Als ondernemer heeft u een belangrijke rol in het aanvraagproces van de bedrijfsfinanciering. Achter elke financieringsaanvraag zit een strategie, een doel, een plan. De geldverstrekker moet overtuigd worden van de kennis en kunde van u als ondernemer, om dit plan tot een succes te brengen en de onderneming gedegen voort te zetten. Laat uw sterkten zien, maar vooral ook uw zwakten.  Het gaat erom hoe je deze kwaliteiten optimaal inzet en op welke manier je omgaat met de aandachtspunten. Laat zien dat u volledig achter uw onderneming en idee staat. Leg hierbij niet het  volledige risico bij de geldverstrekker, maar neem zelf ook een deel voor eigen rekening.

Onderneming

De geldverstrekker wil weten aan welke onderneming geld wordt geleend en op welke manier het geld wordt verdiend. Hierbij wordt een risico-inventarisatie gemaakt. Wat is de kans dat het geld niet wordt terugbetaald binnen de afgesproken termijn en hoeveel schuld is er dan nog over? Deze risico-afweging wordt gemaakt door te kijken naar de financiële situatie van de onderneming in het verleden, heden en in de toekomst. Voorzie uw aanvraag van een duidelijk onderbouwde prognose en wees hierbij realistisch. Neem hierin op hoe groot de financiële buffers van een ondernemer zijn en hoe de winstgevendheid eruitziet. De verstrekker verwacht dat u hier zelf goed over na hebt gedacht.

Financieringsaanvraag

Het is belangrijk dat u een goed en volledig beeld geeft van uw plannen. En dat uw aanvraag voldoet aan de gestelde eisen en dat deze volledig is. Op basis hiervan wordt uw aanvraag beoordeeld op haalbaarheid. Hoe meer achtergrondinformatie u geeft, hoe professioneler u overkomt. U maakt zo meer kans op financiering.

Financieringsgesprek

Als uw aanvraag wordt beoordeeld, moet u mogelijk uw plan verdedigen. Het financieringsgesprek is het moment van de waarheid. De geldverstrekker heeft uw aanvraag bekeken en is benieuwd naar de rest van uw verhaal. In het gesprek toetst hij of het financieringsplan goed in elkaar steekt. Pas tijdens het gesprek wordt beoordeeld of uw plannen haalbaar zijn. Wees voorbereid op lastige inhoudelijk financiële vragen. Laat u desgewenst ondersteunen door een specialist. Hij kan het woord voor u doen.

Zorg dat u voldoende voorbereidingstijd neemt en uw aanvraag volledig is en goed onderbouwd. Zo vergroot u de slagingskans van uw financieringsaanvraag. Een specialist kan u hierbij ondersteunen.

Op dit moment kan het mkb op allerlei manieren financiering aanvragen voor investeringen of andere financiële ondersteuning. De klassieke vorm is bancaire financiering, maar alternatieve financiering viert sinds de crisis hoogtij. En die vorm van kredietverlening groeit nog steeds.

Organisaties kloppen nog graag aan bij de bank met de vraag om krediet te verstrekken. In totaal is bancaire financiering goed voor 309 miljard euro. Daarvan leveren ING, Rabobank en ABN Amro het leeuwendeel: 126 miljard euro. Sinds het uitbreken van de economische crisis zijn banken minder happig om een lening te verstrekken. Alternatieve vormen van financiering schoten als paddenstoelen uit de grond.

Leasing en factoring vormen een alternatief

Een alternatieve vorm voor financiering is leasing. Daarmee kunnen organisaties het werkkapitaal ontzien. Bovendien is leasing gebruiksvriendelijk. Soms ontstaat een liquiditeitsprobleem doordat debiteuren pas na een aantal maanden de factuur betalen. In dat geval is factoring een oplossing. Uw organisatie draagt dan de hele debiteurenportefeuille over aan een factormaatschappij. Dit levert een enorme tijdsbesparing op en bijvoorbeeld ook een betere en constantere liquiditeitsprognose. Ook het aantal factormaatschappijen is de laatste jaren flink gestegen. In totaal zijn leasing en factoring inmiddels goed voor zo’n 11 miljard euro.

Nieuwste alternatieven financieringsvormen groeien

Het kleinste aandeel leveren de jongste financieringsmethoden. Maar crowdfunding, microfinanciering, kredietunies en mkb-fondsen zijn toch altijd nog goed voor in totaal één miljard euro. En dit aandeel stijgt nog steeds. Eén van de grootste crowdfundingplatforms is Qredits. Al enkele jaren achtereen boekt Qredits succes met het verlenen van krediet aan startende en bestaande ondernemers. Qredits heeft inmiddels in totaal een recordbedrag van een kwart miljard euro verstrekt. Een overzicht van de verscheidenheid aan financieringsmogelijkheden is te vinden in de Financieringsgids 2018.

(Bron: Rendement)

Bij het verwerken van facturen wordt met gevoelige informatie van klanten gewerkt via een website of per e-mail. Deze gegevens worden vaak gedeeld met een partner die de factuurverwerking voor een klant voor zijn rekening neemt. Toch is de beveiliging van die gegevens niet altijd op orde, blijkt uit de resultaten van www.internet.nl.

 

Is het wel kostenefficiënt?

De factuurverwerkingspartner die elektronische verzending en ontvangst van facturen in UBL-formaat mogelijk maakt, kan diverse stappen nemen om de gegevens te beveiligen. Zo zijn er een aantal grote partijen die werken via een beveiligd kanaal en e-mail vermijden. Dat kan op zich de veiligheid verhogen, maar het kan drempels opwerpen die ten koste gaan van het gebruikersgemak. Er zijn ook mogelijkheden om e-mailverbindingen beter te beveiligen. Bovendien wordt het zeer kostbaar om simpele stromen op deze wijze te beveiligen.

 

De overheid als financier voor uw startup of meer groeifinanciering voor uw scaleup, daar denkt u misschien niet direct aan. Toch zijn er veel mogelijkheden.

Zowel voor startups als scaleups zijn er kredieten en andere financiële regelingen vanuit de overheid. “Ondernemers zijn van onschatbare waarde. Ze zijn de motor van onze economie”, zo staat in het regeerakkoord van Rutte III. Toegang tot financiering is daarbij essentieel. In de selectie hieronder staan de regelingen die gedeeltelijk zowel voor startups als voor scaleups toegankelijk zijn.

Regelingen voor startups

1. Vroege fase financiering

De regeling biedt cofinanciering om de stap van idee tot de start van productontwikkeling te zetten. In deze fase gaat het om het creëren en verifiëren van commerciële concepten, het identificeren van de geschikte markt en het ontwikkelen van de juiste licenties (intellectueel eigendom).

2. WBSO

De financiële lasten van research en development (R&D) kunt u verlagen via de WBSO. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. De regeling verlaagt loonkosten van uw R&D-medewerker of levert uzelf als ondernemer extra aftrek op. Ook kosten voor prototypes of onderzoeksapparatuur kunnen eronder vallen (ook voor scaleups).

3. Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is bedoeld voor de fase van ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. U bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Het gaat om innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied (ook voor scaleups).

4. Seed business angels

Technostarters kunnen gebruik maken van Seed Business Angel fondsen. Een Seed Business Angel fonds kan financiering verschaffen in de vorm van aandelen, eventueel aangevuld met een achtergestelde lening en converteerbare leningen. Naast financiering krijgt u met business angels ook ervaren, ondernemende investeerders als klankbord. Een Seed Business Angel fonds kan minimaal € 50.000 en maximaal € 500.000 investeren per technostarter. Meer geld nodig? Dan is de Seed Capital-regeling interessant.

5. Seed capital

De Seed Capital-regeling richt zich vooral op technostarters en creatieve starters. Het ministerie van Economische Zaken verstrekt kapitaal aan investeringsfondsen, die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

6. BMKB, Borgstelling MKB Kredieten

Bij deze regeling staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. De borgstelling geeft hen meer zekerheid, als er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn. Startende en technologisch innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Regelingen voor scaleups

7. Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit gebeurt door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt. Bij verlies vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier dus aanzienlijk.

8. Garantie Ondernemersfinanciering

De regeling helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang, zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

9. Dutch Good Growth Fund

Het Dutch Good Growth Fund helpt mkb’ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Als je de financiering met je bank niet rond krijgt, is er steun met leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting (deels ook voor startups). Als je kapitaalgoederen exporteert naar één of meer van de DGGF-landen, dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

10. Dutch Trade and Investment Fund

Het fonds helpt Nederlandse mkb’ers die zakendoen met landen die niet op de Dutch Good Growth Fund lijst staan. Het onderdeel Investeren biedt steun in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting. Als je kapitaalgoederen exporteert naar een of meer van de DTIF-landen, dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

Aanvraag indienen

De regelingen worden uitgevoerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). U kunt op hun website per regeling toetsen of u aan de voorwaarden voldoet.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Bij de provinciaal georganiseerde ontwikkelingsmaatschappijen is financiering beschikbaar voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven.

Invest-NL

In 2018 opent het overheidsloket Invest-NL met financiering voor startups en scaleups. Er komt € 2,5 miljard beschikbaar onder meer op thema’s energie, verduurzaming en digitalisering van de industrie.

Nieuw fonds voor scaleups en Europese regelingen

Het ministerie van Economische Zaken komt samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) met € 100 miljoen aan extra financiering voor scaleups. Men verwacht dat marktpartijen nog eens € 100 miljoen aan kapitaal gaan investeren in het fonds. Er zijn meer Europese regelingen. Op Ondernemersplein.nl staat de Europese subsidiegids voor beginners als wegwijzer.

Niet financiële regelingen en programma’s

Naast de financieringsregelingen zijn er ook programma’s waarbij u kunt aansluiten. Startupofficers kunnen u in contact brengen met de overheid, bijvoorbeeld als launching customer. Het platform COSTA zorgt voor samenwerking tussen corporates en startups.

Er is ook een mentorennetwerk dat startups toegang geeft tot internationale netwerken. Op Kvk.nl staat een landelijk overzicht coaching voor startups. Nlgroeit is een voorbeeld van een programma voor scaleups met een omzet van minimaal 1 miljoen euro.

(Bron: Kamer van Koophandel)

Tot slot

Veel financieringsaanvragen van ondernemingen bij banken leiden nog niet tot het gewenste resultaat. Een oorzaak is dat de bank minder wil financieren dan gevraagd door de ondernemer. Dit gebeurt ook bij gezonde ondernemingen met een behoorlijk track record. Als een ondernemer daar nog eens aan toevoegt dat de financiering benodigd is voor toekomstige groei, dan is de succeskans bij een bank beperkt.

 

Wat zijn de oorzaken?

Een bank verstrekt krediet indien het risico dat zij loopt beperkt is en zij voldoende dekking (zekerheden) heeft ten opzichte van de uitstaande lening. Daarnaast stellen de banken mogelijk nog eisen aan financiële ratio’s zoals solvabiliteit (de omvang van het eigen vermogen ten opzichte van het van het balanstotaal) en de Debt Service Coverage ratio (kan ik de rente en aflossing betalen uit mijn vrije geldstroom). Bij succesvolle (snel) groeiende ondernemingen zijn deze ratio’s niet optimaal, terwijl de ondernemingen in de kern gezond zijn.

 

Oplossing

Gelukkig zijn ook hier oplossingen voor beschikbaar. Eén daarvan is de Mezzanine lening. “Een Mezzanine is een tussenetage, meestal tegenover een vide, te vergelijken met een entresol. Komt voor op een luchthaven, in een hotel, op een cruise terminal, e.d.”. Een Mezzanine lening bevindt zich tussen eigen- en vreemd vermogen en vormt zodanig een soort etage tussen eigen- en vreemd vermogen. Met een Mezzanine lening kan dus prima gestapeld worden.

Het voordeel van een Mezzanine lening is dat deze veelal is achtergesteld. De verstrekker van de lening krijgt dus pas als laatste zijn geld terug bij een onverhoopt faillissement. Daarmee kwalificeert het als een soort eigen vermogen, waardoor de onderneming bancair aan een aantal voorwaarden zou kunnen voldoen (zoals solvabiliteit).

Daarnaast worden Mezzanine leningen juist gehanteerd voor risicovollere investeringen.

 

Compensatie

Dit alles heeft natuurlijk ook zijn prijs. Omdat een verstrekker van een Mezzanine lening een hoger risico loopt, wil deze hiervoor gecompenseerd worden met een hoger rendement, wat zich uit in een hoger rentepercentage. Daarnaast wordt ook wel een equity-kicker – meestal – bij aflossing afgesproken. Een equity-kicker is een extra beloning, meestal in de vorm van opties, aandelen of een bepaalde vorm van winstdeling.

 

Criteria

Niet iedereen komt in aanmerking voor een dergelijke lening. Hieronder volgen een paar basiscriteria:

  • gezonde onderneming;
  • aantoonbaar track record en reputatie;
  • klinkend ondernemingsplan.

(Bron: Jan)