Maand: februari 2018

Is de btw op aanschaf zonnepanelen tijdig aangevraagd?

Heeft u in het verleden zonnepanelen aangeschaft, maar geen btw teruggevraagd? Dan biedt een recente uitspraak van de Hoge Raad mogelijk uitkomst. In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad beslist dat het tijdig verzoeken om uitreiking van een btw-aangifte alleen verplicht is als btw moet worden betaald. Dit verzoek moet uiterlijk worden gedaan binnen […]

Btw op vooruitbetalingsfactuur en fraude?

erricht een ondernemer een vooruitbetaling aan een leverancier? En handelt de leverancier frauduleus en is het onzeker of de vooruitbetaalde goederen worden geleverd? Dan is het in overeenstemming met de btw-richtlijn dat de ondernemer recht op btw-aftrek heeft volgens A-G Wahl. Met een reactie van mr. Carola van Vilsteren. In twee gevoegde procedures voor het […]

Hof oordeelt voor het eerst over gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling

Voor het eerst sinds de invoering van het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling heeft een gerechtshof er uitspraak over gedaan. Voor de werkgever pakt deze uitspraak ongunstig uit: hij moet fikse naheffingsaanslagen betalen over aandelenopties die hij aan werknemers verstrekte. Sinds de invoering van de werkkostenregeling (WKR) speelt de gebruikelijkheidstoets (tool)een belangrijke rol. Die houdt namelijk in dat alleen […]

Kan premievrije pensioenopbouw de transitievergoeding vervangen?

Een werkgever hoeft bij ontslag geen transitievergoeding te betalen als in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Of zo’n cao-bepaling te gebruiken is, blijkt af te hangen van haar geschiedenis. Een werknemer die na een dienstverband van twee jaar of langer uit dienst treedt, heeft recht op de transitievergoeding. In de cao kan een vervangende […]

Aanpassing eigenwoningverleden bij partners

De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat partners die gezamenlijk voor elk de helft een eigen woning kopen en voor elk de helft de eigenwoningschuld aangaan, niet te maken krijgen met een niet-beoogde beperking van de aftrekbare eigenwoningrente. De Staatssecretaris van Financiën vindt het ongewenst dat partners van wie tenminste één voorafgaand aan de gezamenlijke […]

Is de onderneming wel volledig gestaakt?

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting die stopt met zijn bedrijf, ontvangt geen winst uit onderneming meer en zijn recht op ondernemersaftrek vervalt. Maar dan moet een onderneming wel daadwerkelijk gestaakt zijn, anders vangt de inspecteur bot bij de rechter. In dit recent gepubliceerde vonnis van het gerechtshof in Den Bosch draaide het om een echtpaar […]

Burgers onvoldoende beschermd tegen computerbesluiten overheid

De overheid gebruikt computers voor het nemen van besluiten. Vaak gaat het daarbij om geld, zoals het verlenen van kinderbijslag, de AOW, toeslagen, het opleggen van motorrijtuigenbelasting of de aanslag inkomstenbelasting. Maar hoe die besluiten precies genomen worden, is niet duidelijk. Bovendien leunen overheden ook op elkaars computerbesluiten. De burger is daardoor onvoldoende juridisch beschermd, […]

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houden met een maximumloon. Ook UWV hanteert een maximumloon voor de hoogte van uitkeringen. Deze bedragen zijn echter nét niet hetzelfde… Voor werknemers die een UWV-uitkering krijgen, bijvoorbeeld bij werkloosheid (WW), ziekte (ZW), arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) of vanwege zwangerschaps- en […]

Geen fiscale partners dus geen bezwaar en beroep mogelijk tegen aanslag van vroegere echtgenote

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X tegen de aanslag IB ten name van zijn vroegere echtgenote, die in het desbetreffende jaar geen fiscale partner was, geen bezwaar kan maken. De inspecteur heeft het bezwaar van X terecht niet-ontvankelijk verklaard. Belanghebbende X meent over het jaar 2002 recht te hebben op 100% aftrek van de eigenwoningrente terwijl […]

Inkomensverklaring voor huurverhoging toegestaan

De verwerking van inkomensgegevens door de Belastingdienst en woningcorporaties ten behoeve van de inkomensafhankelijke huurverhoging is niet in strijd met het recht op privacy. De wet bevat namelijk (vanaf 1 maart 2016) een expliciete wettelijke verplichting voor de Belastingdienst voor het op verzoek van de verhuurder verstrekken van de inkomensverklaring.   Verhuurders van sociale huurwoningen […]