Maand: juni 2014

Geruisloze inbreng met terugwerkende kracht

Een onderneming (eenmanszaak) zonder belastingheffing inbrengen in een besloten vennootschap, daar komt veel bij kijken. Een goede planning is dan ook zeer essentieel. Zo kan bijvoorbeeld het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel in de weg staan van een geruisloze omzetting met terugwerkende kracht. Het kan vooral vanwege risicospreiding gunstig zijn om een onderneming te […]

Toetsing hoedanigheid executeur bij indiening aangifte erfbelasting (is er voldaan aan alle plichten)

De werkzaamheden van een executeur zijn niet zomaar beëindigd als mondeling decharge is verleend. Hij blijft aansprakelijk voor het verschuldigde successierecht. In deze casus had een man zijn stichting als enige erfgenaam benoemd. Zijn belastingadviseur, benoemd als de executeur, nam bij zijn overlijden in 2002 het beheer van de nalatenschap op zich. Na successieaangifte in november 2013 ontstond […]

Voorwaardelijke korting van 15% drukt WOZ-waarde nieuwbouwwoning

Hof Amsterdam oordeelt dat de voorwaardelijke korting van 15% leidt tot een lagere waarde in het economische verkeer van de woning en daarmee tot een lagere WOZ-waarde. Belanghebbende, X, koopt in november 2010 een nieuwbouwwoning. X krijgt een (onvoorwaardelijke) korting op de vrij-op-naamprijs van 10% vermeerderd met een voorwaardelijke korting van 15%. Bij een positieve […]

Fraus legis kan duidelijke wettekst artikel 12a Wet Vpb opzij zetten

De Hoge Raad heeft op 23 mei 2014 acht arresten gewezen over de toepassing van artikel 12a Wet Vpb, dat de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve (HIR) moet tegengaan. De Hoge Raad besliste als volgt: · Een aanwezige HIR kan al op het tijdstip van de totstandkoming van de koopovereenkomst worden afgeboekt op de […]

Nieuw besluit over reiskostenvergoedingen

De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat belastingplichtigen met de ‘vrije bewijsleer’ kunnen voldoen aan hun bewijslast bij het reizen met openbaar vervoer. Besluit Staatssecretaris van Financiën, 20 mei 2014 BLKB2014-644M, Stcrt. 2014, 14684 De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd over reiskostenvergoedingen en privé-gebruik auto. Het besluit is een actualisering van het […]

Mijn internetverkopen lopen als een trein… dan komt de btw verrassing

Verkopen via internet nemen nog steeds toe. Zeker bij particuliere afnemers. Vaak zien wij ook dat er veel succes wordt gehaald bij verkopen in onze buurlanden, met name in Duitsland. Niet alleen bij verkopen via Ebay en Amazon, maar ook via eigen websites. Wat klein begint wordt soms snel groot. En dan valt er zomaar onverwachts […]

Goed vastleggen van optie voor belaste verhuur

Onder voorwaarden kunt u ervoor kiezen om de verhuur van een onroerende zaak te belasten met BTW. Het is daarbij belangrijk om de keuze goed vast te leggen. Blijkt achteraf dat u niet aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u net als bij een recente zaak van rechtbank Gelderland een naheffingsaanslag verwachten. De verhuur van […]

Nieuwe Regeling aanwijzing dga ter consultatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder vervangen door een nieuwe regeling. De aangepaste regeling kan op de website Internetconsultatie.nl worden ingezien. Aanleiding voor de aanpassing van de regeling is de inwerkingtreding van de Wet flex-bv met ingang van 1 oktober 2012 en recente rechtspraak van de Hoge Raad. Net als […]

Screening van uw personeel: Vijf eenvoudige checks –altijd doen!

Screening hoeft niet veel tijd en geld te kosten. Deze vijf stappen kunt u gemakkelijk zetten. Bij deze screening hoort ook de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarover leest u meer bij onderdeel 4.   CHECK 1: Controleer paspoort of identiteitskaart Vraag het identiteitsbewijs van nieuwe werknemers op, controleer het en bewaar […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme