Maand: januari 2015

Pensioenvoorziening BV: Overlevingstafel moet verband houden met gegevens boekjaar

Bij de waardering van een pensioenverplichting mag een lichaam geen leeftijdscorrectie toepassen op basis van een overlevingstafel waarin waarnemingen van feiten na de berekeningsdatum zijn betrokken. Tot dit oordeel kwam Hof Amsterdam in de volgende zaak. Een bv had in 2009 van haar dochtermaatschappij een pensioenverplichting tegenover twee bestuurders overgenomen. Bij het berekenen van de […]

Bij ontbreking van een onderbouwing voor 0% btw kan de inspecteur niet zomaar 100% boete opleggen

De Nederlandse vennootschap Twoh International BV (hierna: Twoh) heeft in 1996 computeronderdelen geleverd aan in Italië gevestigde ondernemers. De levering zou ex-works (“af-fabriek”) plaatsvinden, zodat Twoh er alleen toe gehouden was de goederen in een opslagplaats in Nederland ter beschikking te stellen. De kopers waren verantwoordelijk voor het vervoer van de goederen naar Italië. Twoh […]

Let op, ‘slapend dienstverband’ kan weer wakker worden

Na 2 jaar hoeft de werkgever het loon van een zieke medewerker in beginsel niet meer door te betalen. Maar dit betekent niet dat de arbeidsovereenkomst daarmee ook is afgelopen. Juristen noemen dergelijke arbeidsverhoudingen na afloop van de 2 ziektejaren ‘slapende dienstverbanden’. Welke risico’s lopen werkgevers onder het nieuwe arbeidsrecht? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen licht […]

Software? Broncode? Eigendom? Waarom een escrowregeling?

De voordelen van geautomatiseerde systemen en goede software hoeven we tegenwoordig niet meer uit te leggen. Gebruikers kunnen bij een juiste keuze en goed gebruik hun werk veel efficiënter en effectiever uitvoeren. Dat er aan software ook negatieve kanten zitten en soms zelfs risico’s kleven, kunt u vaak teruglezen in de pers. Om enkele haken […]

Belastingdienst benadert holding BV voor beperking aftrekrecht btw

Een holding die slechts aandelen houdt is geen ondernemer voor de btw. Holdings die zich tegen vergoeding moeien in het beheer van een deelneming kwalificeren echter wel als btw-ondernemer voor het houden van de aandelen in die deelneming. Uit het arrest Securenta van het HvJ EU volgt dat indien een holding aandelen houdt als niet-ondernemer […]

Inspecteur mocht var-wuo van verpleegkundige niet herzien

Rechtbank Noord-Holland beslist dat de inspecteur niet bevoegd was tot herziening van afgegeven var wuo-beschikkingen en deze te vervangen door var loon-beschikkingen. X, een verpleegkundige, verleent AWBZ-zorg in natura. X is ingeschreven bij de KvK. Daarbij heeft zij haar activiteiten geregistreerd als praktijk voor thuiszorg. X maakt voor deze werkzaamheden onder meer gebruik van een […]

Wettelijke eisen aan elektronische facturen

ls u digitaal wilt factureren, dan hoeft u ons dat niet meer te laten weten. U hoeft ook niet aan extra voorwaarden van de belastingdienst te voldoen. Uw factuur moet wel voldoen aan de wettelijke eisen die ook voor papieren facturen gelden. Wettelijke eisen voor facturen Op de factuur moeten de wettelijk verplichte gegevens staan […]

Aangifte doen bij handel in margegoederen (goederen ingekocht van particulieren)

De btw over uw omzet van margegoederen vult u in de aangifte omzetbelasting in bij rubriek 1 ‘Prestaties binnenland’. Als u zowel margeomzet (met een positieve winstmarge) als normale omzet hebt, telt u de btw bij elkaar op. Is uw winstmarge van de margegoederen negatief? Dan mag u deze niet aftrekken van de winstmarge over […]

De IT-Jurist » Nieuws » Hoe zorgt de softwaregebruiker ervoor dat zijn contract wordt nagekomen?

Als een softwaregebruiker vindt, dat zijn leverancier niet of niet volledig zijn verplichtingen uit de licentieovereenkomst of een andere overeenkomst nakomt, dan zal de softwaregebruiker actie moeten ondernemen om nakoming alsnog te realiseren, dan wel schadevergoeding te ontvangen. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden voor de softwaregebruiker aangegeven. Tekortkoming? Belangrijk is dat eerst wordt onderzocht of […]

Wat is de waarde van digitale keurmerken?

Nu de markt steeds meer bedrijfskritische processen uitbesteed aan cloudleveranciers of andere dienstverleners, is er steeds meer behoefte aan rechtszekerheid ten aanzien van de veiligheid van deze dienstverlening. Er zijn in de loop der jaren een groot aantal digitale keurmerken ontstaan, die deze zekerheid moeten geven. Hieronder gaan we in op de waarde van dergelijke […]