Maand: oktober 2015

Geen wijziging verliesbeperking commanditair vennoot door wijziging winstverdeling

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een wijziging in de winstverdeling er niet toe leidt dat X meer verlies kan verrekenen dan het bedrag van zijn inbreng. Het referentiebedrag kan namelijk alleen wijzigen door stortingen of onttrekkingen. Belanghebbende, X, is commanditair vennoot van C cv. Zijn inbreng bedraagt € 41.666. In 2007 wordt de winstverdeling van de […]

Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid ingediend

Het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting wordt aangepast om dit in overeenstemming te brengen met het EU-recht. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de Staatssecretaris van Financiën heeft ingediend bij de Tweede Kamer. De vooruitlopend op deze wetswijzigingen ingediende verzoeken worden beoordeeld aan de hand van een beleidsbesluit (V-N 2015/7.13). Het Hof […]

Ondanks rekenrente van 3,23% bij overname pensioenverplichting BV moet toch met 4% worden gerekend

De Hoge Raad oordeelt dat de in de markt gebruikelijke rekenrente voor de waardering van pensioenverplichtingen lager kan zijn dan 4%. De jaarlijkse dotatie aan een voorziening voor een toegezegd pensioen kan dan lager zijn dan deze volgens goed koopmansgebruik met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen zou moeten zijn. Belanghebbende, X bv, is een […]

Nieuwe Wet Pensioencommunicatie maakt werkgever verantwoordelijk

Sinds 1 juli jl. is de Pensioenwet – die ervoor zorgt dat toegezegde pensioenen zo goed mogelijk beschermd worden – uitgebreid met nieuwe verplichtingen inzake pensioencommunicatie. Kort samengevat moet er: beter over pensioen gecommuniceerd, moet dat individueel en mag dat digitaal. Beter betekent dan: correct, evenwichtiger en duidelijker. Individueel betekent dat een werknemer inzicht en […]

Snellere btw registratieplicht bij internetverkopen

Ondernemers moeten zich voor hun internetverkopen van goederen sneller dan voorheen voor btw-doeleinden registreren in Frankrijk, als zij goederen leveren aan in Frankrijk woonachtige vrijgestelde ondernemers of particulieren. Het drempelbedrag wordt vanaf 2016 verlaagd van € 100.000 naar €  35.000 en is dan even hoog als in België. Het drempelbedrag voor Duitsland bedraagt € 100.000. […]

Geen omkering bewijs zonder informatiebeschikking

De Hoge Raad oordeelt dat voor elke vanaf 1 juli 2011 gedane uitspraak op bezwaar heeft te gelden dat de inspecteur zich slechts op omkering en verzwaring van de bewijslast kan beroepen als een informatiebeschikking onherroepelijk is geworden of als de vereiste aangifte niet is gedaan. Mevrouw X exploiteert een juweliersbedrijf. Na een boekenonderzoek legt […]

Verdedigingsbeginsel vergt nauwkeurig onderzoek feitenrechter

Uit een FIOD-onderzoek bleek dat de certificaten van oorsprong van de door BV X geïmporteerde spaarlampen waren vervalst. Naar aanleiding hiervan legde de inspecteur in juli 2006 twee UTB’s aan antidumpingrechten van in totaal € 826.939 op. BV X ging in beroep en stelde dat zij in haar verdedigingsbelang was geschaad. Hof Amsterdam stelde vast […]

Aansprakelijkheid BV voor BTW-schuld f.e. niet strijdig met EU-recht

BV X en BV Y maakten deel uit van een f.e. voor de BTW. Nadat enkele andere BV’s uit die f.e. failliet waren gegaan, stelde de ontvanger BV X en BV Y aansprakelijk voor twee onbetaald gebleven naheffingsaanslagen BTW die aan de f.e. waren opgelegd (€ 349.481 en € 107.192). Zij gingen daartegen in beroep […]

Gift van BV wegens liefdadigheidswensen aandeelhouder toch aftrekbaar

De staatssecretaris heeft een besluit uitgebracht over de giftenaftrek in de Vpb als de gift (ook) verband houdt met de charitatieve behoefte van de aandeelhouder. Gezien het verband met een persoonlijke behoefte van de aandeelhouder zouden deze giften kwalificeren als middellijke uitdeling en als zodanig geheel van aftrek zijn uitgesloten, maar een dergelijke benadering vindt […]

Wiebes stelt afschaffing VAR drie maanden uit

De afschaffing van de VAR wordt uitgesteld tot 1 april, daarna komt er een overgangsperiode die duurt tot 1 januari 2017. De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) moet schijnzelfstandigheid bestrijden. De VAR wordt afgeschaft en de belastingdienst geeft vooraf een oordeel aan opdrachtgevers en -nemers over sprake is van een verkapt dienstverband. Eigenlijk was het de […]