Maand: september 2016

Eerste uitspraak gepubliceerd over werkkostenregeling en gebruikelijkheidscriterium

In een door Meijburg gevoerde procedure bij de Rechtbank Noord-Holland over de toepassing van de werkkostenregeling heeft de Rechtbank ten gunste van belastingplichtige geoordeeld. De casus in deze procedure was als volgt: een werkgever kende al sinds enige jaren een aandelenplan waarbij een aantal directieleden aandelen konden kopen in de vennootschap. Als deze werknemers na […]

Commentaar AFM op RJ-Uiting 2016-11 ‘Actuele kostprijs’

De AFM heeft commentaar uitgebracht op RJ-Uiting 2016-11: ‘Actuele kostprijs’. Naast een aantal tekstsuggesties heeft de toezichthouder een vijftal inhoudelijke opmerkingen.  Een van de opmerkingen betreft de tekst van het ‘Ten geleide’. In die tekst staat: ‘kosten van herstel vormen een onderdeel van de actuele kostprijs’. Uit Richtlijn 212.443 leidt de AFM af dat de kosten […]

Foto’s KLPD-camera’s boven snelwegen mogen gebruikt worden bij controle rittenregistraties

Volgens A-G Niessen mocht de Belastingdienst bij controle van rittenregistraties gebruik maken van informatie die met behulp van de ANPR-camera’s van de politie is vergaard. Aan belanghebbende, X, is door zijn werkgever in de jaren 2011 en 2012 een auto ter beschikking gesteld. X beschikte vanaf het jaar 2006 over een Verklaring geen privégebruik auto. […]

Onzakelijkeleningjurisprudentie geldt ook voor maatschap

X en zijn echtgenote Y en hun zoon Z exploiteerden vanaf 1994 in maatschapsverband een potplantenkwekerij. Z had op 31 december 2006 een negatief kapitaal van € 334.152. Dit negatieve kapitaal bestond vanaf het begin van de maatschap en was in de loop van de jaren toegenomen door bedrijfsverliezen en privéopnamen. In 2007 scholden X […]

Privacyregelgeving zieke werknemer: beter voorkomen dan genezen!

Iedere werkgever heeft wel eens een zieke werknemer. Wanneer de werkgever vraagt naar de reden van ziekmelding, dan vindt de werknemer het meestal geen probleem om deze vraag te beantwoorden. Wat veel werkgevers zich echter niet realiseren is dat deze vraag weleens in strijd zou kunnen zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘Wbp’). Wanneer de […]

Concurrentie die niet contractueel is verboden kan onder omstandigheden toch onrechtmatig zijn

Het staat werknemers zonder concurrentiebeding in beginsel vrij om zich na afloop van de arbeidsovereenkomst in vrije concurrentie met voormalig werkgevers te begeven. Toch kan concurrentie die niet contractueel is verboden onder omstandigheden toch onrechtmatig zijn tegenover die voormalig werkgever. Het (al dan niet overeengekomen) concurrentiebeding blijft hip & happening. Over de concurrerende ex-werknemer wordt namelijk […]

Definitief voorstel pensioen DGA

Nu alle jacqueten weer in de kast hangen na Prinsjesdag en de definitieve plannen van het kabinet bekend zijn, ligt ook het officiële wetsvoorstel er voor de wijziging van het dga pensioen. Wij zetten de belangrijkste punten nog een keer voor u op een rijtje.   Twee opties Het huidige pensioen in eigen beheer vervalt. […]

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 naar Tweede Kamer

In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2017 (OFM 2017) staan maatregelen die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeleid voor 2017. De voorgestelde wijzigingen zijn de volgende. Voortaan worden alle vermogensbestanddelen die deel uitmaken van een algemeenheid waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust of is gevestigd, volledig in aanmerking genomen bij de […]

Belastingplan 2017 ingediend bij Tweede Kamer

In het Belastingplan 2017 zijn de volgende voorstellen opgenomen: De derde schijf van de LB en IB eindigt bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 67.072. De maximale algemene heffingskorting bedraagt € 2.254. De maximale arbeidskorting bedraagt € 3.223. Het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting komt op € 32.444 te […]